نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
علی

علی آقایی

استادیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
علی آقایی
استادیار -
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/aghaei/fa

حسن

حسن برزگر

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
حسن برزگر
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/barzegar/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
محمدتقی

محمدتقی بیگی نصیری

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
محمدتقی بیگی نصیری
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/nasiri/fa

حسین

حسین جوینده

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
حسین جوینده
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/joyandeh/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
مرتضی

مرتضی چاجی

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
مرتضی چاجی
استاد دکترای تخصصی
۰۶۱-۳۶۵۲۲۸۳۸ دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/chaji/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE پژوهان
محمد

محمد حجتی

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
محمد حجتی
استاد دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۴۳۴۱ دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/hojjati/fa

Google Scholar Scopus ORCID
هدایت اله

هدایت اله روشنفکر

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
هدایت اله روشنفکر
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/roshanfekr/fa

محسن

محسن ساری

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
محسن ساری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/sari/fa

سمیه

سمیه سالاری

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
سمیه سالاری
دانشیار دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۴۳۵۱ دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/salari/fa

Google Scholar Scopus ORCID
صالح

صالح طباطبائی وکیلی

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
صالح طباطبائی وکیلی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/tabatabaivakili/fa

Google Scholar ORCID
بهروز

بهروز علی زاده بهبهانی

استادیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
بهروز علی زاده بهبهانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/bahani/fa

جمال

جمال فیاضی

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
جمال فیاضی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/fayazi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
طاهره

طاهره محمدآبادی

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
طاهره محمدآبادی
استاد -
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/mohammadabadi/fa

مرتضی

مرتضی مموئی

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
مرتضی مموئی
استاد -
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/mamoei/fa

محمدامین

محمدامین مهرنیا

استادیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
محمدامین مهرنیا
استادیار -
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/mehrnia/fa

خلیل

خلیل میرزاده

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
خلیل میرزاده
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/mirzadeh/fa

محمود

محمود نظری

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
محمود نظری
دانشیار دکتری
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/nazari/fa

Google Scholar ORCID پژوهان
محمد

محمد نوشاد

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
محمد نوشاد
دانشیار -
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/noshad/fa