محمد حجتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه علوم و صنایع غذاییعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۷

سوابق پژوهشی