محمد حجتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶علوم و صنایع غذایی-تبدیل مواددانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱علوم و صنایع غذاییدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۹علوم و صنایع غذایی- بیوتکنولوژی غذاییدانشگاه تهران