سیروس جعفری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳علوم خاکشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۸علوم خاک- کانی شناسیچمران اهواز
دکترای تخصصی۱۳۸۴پیدایش و رده بندی خاکشیراز

ساعات حضور

۷/۵ الی ۱۴