عادل مرادی سبزکوهی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی کشاورزی - آبیاریشهید چمران اهوازَََََ
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی کشاورزی - سازه های آبیشهید چمران اهوازَََََ
دکترای تخصصی۱۳۹۷مهندسی عمران - آب (هیدرولیک)شهید چمران اهوازَََََ