سید امیر موسوی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۷علوم و تکنولوژی بذردانشگاه تهران
دکتری۱۳۹۵زراعتدانشگاه تربیت مدرس