امیر ناصرین

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی کشاورزی- آبیاریدانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۶آبیاری و زهکشیدانشگاه شهید چمران اهواز
دکترای تخصصی۱۳۹۱آبیاری و زهکشیدانشگاه شهید چمران اهواز