مصطفی رحمتی جنیدآباد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷علوم باغبانیدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۹علوم باغبانیتربیت مدرس تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۳علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوهتربیت مدرس تهران