نفیسه رنگ زن

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳مهندسی کشاورزی- خاک شناسیدانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی کشاورزی- خاک شناسیدانشگاه شهید چمران اهواز
دکترای تخصصی۲۰۱۲شیمی و آلودگی خاکمرکز تحقیقات کشاورزی هند- دهلی نو (دانشگاه پوسا)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه علوم و مهندسی خاکعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۶