نوشین زندی سوهانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷گیاه پزشکیدانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۱حشره شناسی کشاورزیدانشگاه شهید چمران اهواز
دکترای تخصصی۱۳۸۷حشره شناسی کشاورزیدانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه گیاهپزشکیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از مهر ۱۳۹۹ تا کنون

مدیر گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از تیر ۱۳۹۷ تا آبان ۹۹

مدیر گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از شهریور ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۳.

عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. از فروردین ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۷.

نماینده اعضای هیات علمی در شورای پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. ازبهمن ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۰.

عضو کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. از دی ۱۳۸۸ تا دی ۱۳۹۰.

دبیر علمی اولین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، اهواز، ۲۷ آذر ۱۳۹۸

تدریس دروس دوره کارشناسی شامل: آفات مهم گیاهان زراعی ، آفات مهم گیاهان زینتی، جالیز و سبزی، اصول کنترل آفات، مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی، آفات و بیماریهای رایج گیاهان دارویی و معطر، آفات و بیماریهای مهم گیاهان گلخانه­ ای

تدریس دروس کارشناسی ارشد شامل: کنترل بیولوژیک، مدیریت تلفیقی آفات، روش های پژوهش در حشره شناسی، مدیریت آفات و بیماریها در شرایط گلخانه‌ای