کامران الماسیه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷مهندسی منابع طبیعی- محیط زیستدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستدانشگاه کردستان
دکترای تخصصی۱۳۹۵مهندسی منابع طبیعی- محیط زیستدانشگاه تهران