برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان جامعه، فرهنگ و طبیعت
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 10-8
عنوان هوا و اقلیم شناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 15-13
عنوان انسان و محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه ساعت 12-10
عنوان هوا و اقلیم شناسی (عملی)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 12-10