برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان اصول جیره نویسی (دام)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲
مکان برگزاری کلاس ۱
عنوان پرورش گوسفند
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت ۱۳ تا ۱۵
مکان برگزاری کلاس ۱
عنوان تغذیه پیشرفته - چربی‌ و کربوهیدرات‌ها
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲
مکان برگزاری کلاس ۱
عنوان تغذیه نشخوارکنندگان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه ساعت ۱۳ تا ۱۵
مکان برگزاری کلاس ۱
عنوان جیره نویسی (دام)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت ۸ تا ۱۰
مکان برگزاری کلاس ۱
عنوان تغذیه پیشرفته (پروتئین‌ها و اسیدهای آمینه)
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه ساعت ۸ تا ۱۰
عنوان اصول تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲
عنوان میکروبیولوژی دستگاه گوارش دام
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه ساعت ۱۳ تا ۱۴
عنوان تغذیه پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه ساعت ۸ تا ۱۰
عنوان جیره نویسی دام
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲
عنوان ویتامین‌ها و مواد معدنی در تغذیه دام
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهار شنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲