حسین جوینده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۴صنایع غذاییتربیت مدرس
دکتری۱۳۸۶تکنولوژی مواد غذایی (لبنیات)لودهیانا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
صنایع غذاییعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۸

سوابق اجرایی

مدیریت گروه صنایع غذایی (۱۳۸۰- ۱۳۷۸  و ۱۳۹۲ - ۱۳۸۸)

-  مدیر دانشجویی: ۱۳۸۷-۱۳۸۶

- مدیر امور اداری: ۱۳۸۹-۱۳۹۱

رئیس دانشکده علوم دام و صنایع غذایی ۱۳۹۹ (ادامه دارد)

 

دریافت لوح تقدیر در جشنواره جوان خوارزمی

پژوهشگر برتر دانشگاه شهید چمران در سال ۱۳۸۰

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم  کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  در سال­های  ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، و ۱۳۹۷

تجاری سازی تولید محصولات مختلف لبنی از آب پنیر در کارخانه آستان قدس رضوی (۱۳۷۰)

لبنیات و سایر دروس تکنولوژی

ترجمه کتاب تکنولوژی شیر و فراورده های لبنی - انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ چهاردهم ۱۳۹۸

تالیف کتاب کاربرد آنزیم ها در صنعت لبنیات- انتشارات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، در حال بررسی

تالیف کتاب مایکوتوکسین ها -   انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد (در حال چاپ)


  1.  

 

اصول نگهداری مواد غذایی، محیط زیست و بهداشت کارخانه، زبان تخصصی،  صنایع لبنی ۱ و صنایع لبنی ۲ (تکنولوژی شیر و فراورده ­ها)، تغذیه، تجزیه مواد غذایی، اصول تبدیل و نگهداری محصولات کشاورزی، فیزیولوژی پس از برداشت، انبار و روشهای نگهداری مواد غذایی، فراوری تولیدات دام و طیور در دوره کارشناسی و دروس فرایند تکمیلی مواد غذایی (صنایع غذایی پیشرفته)، ضایعات مواد غذایی، شیمی کربوهیدرات ها و تأثیر فرایند بر میکروب­ها و آنزیم­ها در دوره کارشناسی ارشد و دروس بیوشیمی مواد غذایی پیشرفته و سیاست­ها و سیستم­های ملی و بین­المللی مواد غذایی در دوره دکتری.