سامان آبدانان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مکانیک بیوسیستمشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مکانیک بیوسیستم-طراحی و ساختتربیت مدرس تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۱مکانیک بیوسیستم-طراحی و ساختتربیت مدرس تهران
دوره های تخصصی۲۰۱۱مکاترونیک و سامانه های هوشمند در کشاورزیکوینزلند

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانهیات علمیپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

رئیس گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی۱>

سوابق پژوهشی

عضو هیات تحریریه مجله های: