نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۹۷ مورد.
سامان

سامان آبدانان

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
سامان آبدانان
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/abdanan/fa

Google Scholar ORCID Research GATE پژوهان
محمد امین

محمد امین آسودار

استاد
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
محمد امین آسودار
استاد -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/asoodar/fa

علی

علی آقایی

استادیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
علی آقایی
استادیار -
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/aghaei/fa

علیرضا

علیرضا ابدالی مشهدی

دانشیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
علیرضا ابدالی مشهدی
دانشیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/ebdalimashhadi/fa

نیلوفر

نیلوفر اشک‌تراب

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - اقتصاد کشاورزی
نیلوفر اشک‌تراب
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - اقتصاد کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/ashktorab/fa

Google Scholar
الهام

الهام الهی فرد

دانشیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
الهام الهی فرد
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/elahifard/fa

محمدرضا

محمدرضا انصاری

استادیار
دانشکده کشاورزی
محمدرضا انصاری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/ansari/fa

عبدالمهدی

عبدالمهدی بخشنده

استاد
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
عبدالمهدی بخشنده
استاد -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/bakhshandeh/fa

مسعود

مسعود برادران

استاد
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مسعود برادران
استاد -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/baradaran/fa

حسن

حسن برزگر

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
حسن برزگر
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/barzegar/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
فاطمه

فاطمه برنا

استادیار
دانشکده کشاورزی
فاطمه برنا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/borna/fa

محمدتقی

محمدتقی بیگی نصیری

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
محمدتقی بیگی نصیری
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/nasiri/fa

بابک

بابک پاکدامن سردرود

استادیار
دانشکده کشاورزی
بابک پاکدامن سردرود
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/pakdaman/fa

فضل اله

فضل اله پژواک

مربی
دانشکده کشاورزی
فضل اله پژواک
مربی -
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/pezhvak/fa

پیام

پیام پورمحمدی

دانشیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
پیام پورمحمدی
دانشیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/pourmohamadi/fa

مرتضی

مرتضی تاکی

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مرتضی تاکی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۴۳۳۱ دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/taki/fa

Google Scholar Scopus ORCID PubMed Research GATE پژوهان
سیروس

سیروس جعفری

دانشیار
دانشکده کشاورزی