سیروس جعفری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳علوم خاکشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۸علوم خاک- کانی شناسیچمران اهواز
دکترای تخصصی۱۳۸۴پیدایش و رده بندی خاکشیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانعضو هیات علمی دانشگاهرسمی قطعیتمام وقت۲۲

سوابق اجرایی

 • کارشناس (۸۰-۱۳۷۸)، کارشناس ارشد مسئول (۸۳-۱۳۸۰) و رئیس بخش آب و خاک مرکز تحقیقات نیشکر (۱۳۸۴ لغایت اردیبهشت ۱۳۸۵). در طی این مدت علاوه بر راه اندازی آزمایشگاه تجزیه آب، خاک، گیاه و قند، طراحی، اجرا، نظارت و ارائه گزارش بیش از ۵۰ طرح تحقیقاتی.
 • مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸ به مدت ۲۲ ماه.
 • مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ به مدت ۳۴ ماه.
 • نماینده گروه خاکشناسی در کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه کشاورزی رامین. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین از سال ۱۳۸۸ تاکنون.
 • راه اندازی دوره کارشناسی ارشد خاکشناسی و پذیرش دانشجو (۱۳۸۸). دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین.
 • عضو شورای علمی موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان (طی سالهای ۸۸-۸۹)
 • عضو شورای کتب و انتشارات دانشکده کشاورزی از سال ۱۳۹۳ تاکنون
 • مشاور عالی مرکز تحقیقات نیشکر و صنایع جانبی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به مدت چهار سال(۱۳۸۹-۸۵)
 • مشاور عالی شرکت مهندسی مشاور سازاب پردازان
 • مشاور عالی شرکت مهندسی مشاور انهار جنوب
 • مشاور عالی شرکت مهندسی مشاور سبزآب اروند
 • معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی، از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
 • مدیر گروه علوم خاک ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹
 • پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات نیشکر، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، سال ۱۳۸۲
 • پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات نیشکر، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، سال ۱۳۸۴
 • پژوهشگر برتر دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، سال ۱۳۸۶
 • پژوهشگر برتر دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، سال ۱۳۸۸

پیدایش و رده بندی خاک

کانی های رسی

ارزیابی و تناسب اراضی

خاکهای شور و سدیمی

خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک

شناسایی و تهیه نقشه های خاک

 • کارشناس (۸۰-۱۳۷۸)، کارشناس ارشد مسئول (۸۳-۱۳۸۰) و رئیس بخش آب و خاک مرکز تحقیقات نیشکر (۱۳۸۴ لغایت اردیبهشت ۱۳۸۵). در طی این مدت علاوه بر راه اندازی آزمایشگاه تجزیه آب، خاک، گیاه و قند، طراحی، اجرا، نظارت و ارائه گزارش بیش از ۵۰ طرح تحقیقاتی.
 • مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸ به مدت ۲۲ ماه.
 • مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ به مدت ۳۴ ماه.
 • نماینده گروه خاکشناسی در کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه کشاورزی رامین. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین از سال ۱۳۸۸ تاکنون.
 • راه اندازی دوره کارشناسی ارشد خاکشناسی و پذیرش دانشجو (۱۳۸۸). دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین.
 • عضو شورای علمی موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان (طی سالهای ۸۸-۸۹)
 • عضو شورای کتب و انتشارات دانشکده کشاورزی از سال ۱۳۹۳ تاکنون
 • مشاور عالی مرکز تحقیقات نیشکر و صنایع جانبی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به مدت چهار سال(۱۳۸۹-۸۵)
 • مدیر گروه علوم خاک ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹

پیدایش و رده بندی خاک

کانی های رسی

ارزیابی و تناسب اراضی

خاکهای شور و سدیمی

خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک

شناسایی و تهیه نقشه های خاک

سوابق پژوهشی

 • سیروس جعفری. ۱۳۸۵. بررسی اثر محدودیت منابع آب و خاک بر تولید نیشکر در خوزستان. هفته پژوهش. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین.
 • سیروس جعفری. ۱۳۸۵. مطالعه تحول کانی‌های رسی ناشی از کشت و کار در برخی از خاک‌های خوزستان به کمک XRD. هفته پژوهش. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 • سیروس جعفری. ۱۳۸۷. بررسی اثر زیرشکنی بر راندمان آبشویی در دو روش پیوسته و تناوب. هفته پژوهش. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 • سیروس جعفری. ۱۳۹۱. کیفیت زهاب حاصل از اراضی تحت آبیاری در شرایط خوزستان. هفته پژوهش. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 • سیروس جعفری. ۱۳۹۲. تنوع کانی های رسی در خاکهای استان خوزستان. هفته پژوهش. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 • سیروس جعفری. ۱۳۹۷. پالئوپدولوژی ابزاری برای دستیابی به اقلیم های گذشته. هفته پژوهش. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 • سیروس جعفری. ۱۳۹۹. نگاهی نو به پدولوژی در خاکهای خوزستان. هفته پژوهش. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

دبیر علمی همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالش ها و راهکارها

انجمن جهانی فن اوران نیشکر

انجمن ملی کانی و بلورشناسی ایران

برنامه کاری هفتگی

۷/۵ الی ۱۴