سعید جلیلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲آبیاریشهرکرد
کارشناسی ارشد۱۳۸۵آبیاری و زهکشیشهید چمران
دکتری۱۳۹۰آبیاری و زهکشیشهید چمران