سعید جلیلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی آبیاری (علوم و مهندسی آب)شهرکرد
کارشناسی ارشد۱۳۸۵علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشیشهید چمران
دکتری۱۳۹۰علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشیشهید چمران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

مدیر گروه 1391 -1392

مدیر گروه 1397-1399

عضویت در شورای مدیریت سبز دانشگاه 1396-1400

عضویت در شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه 1402

اخذ بورس تحصیلی در دوره دکتری

دانش آموخته رتبه ممتاز دوره کارشناسی
 

 

طراحی سامانه های آبیاری

هیدرولوژی و منابع آب

عضو کمیته علمی و داوران در چندین همایش علمی در سطح کشور ( همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهشکی- کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران و..)

سوابق پژوهشی

کارگاه آشنایی با نرم افزار Hydrus

سمینار راهکارهای افزایش بازده آبیاری سطحی

کارگاه آشنایی با کاربردهای تخصصی هوش مصنوعی (chat gpt) در تحصیل ، پژوهش و ..