فاطمه برنا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۵فیزیولوژی و اصلاح گیاهان داروییدانشگاه تهران