حسن برزگر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰علوم و صنایع غذاییدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۳علوم و صنایع غذاییدانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۹۲علوم و صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذاییدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۲

سوابق اجرایی

  1. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از مهر ۸۴ تا شهریور ۸۵
  2. مدیر گروه صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از مهر ۸۵ تا شهریور ۸۸
  3. مدیر گروه صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از مهر ۹۴ تا مهر ۹۸
  4. معاون آموزشی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از آبان ۹۸ تا کنون.

سوابق پژوهشی

- عضو پیوسته انجمن علوم و صنایع غذایی ایران از سال 96  تاکنون