مسعود برادران

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴گیاهپزشکیجندی شاپور اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۶۹ترویج و آموزش کشاورزیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۵ترویج و آموزش کشاورزیتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستاییعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت