کامران الماسیه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷مهندسی منابع طبیعی- محیط زیستدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستدانشگاه کردستان
دکترای تخصصی۱۳۹۵مهندسی منابع طبیعی- محیط زیستدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی طبیعت از آذر ماه ۱۴۰۱

عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه از اسفند ماه ۱۴۰۰