پیام پورمحمدی

سوابق اجرایی

مدیر گروه تولید و ژنتیک گیاهی از سال 1401- ادامه دارد

روشهای آزمایشگاهی در فیزیولوژی گیاهان زراعی مقطع دکتری

کشت سلول و بافت گیاهی مقطع کارشناسی ارشد

روشهای چند متغیره آماری مقطع کارشناسی ارشد

سیتوژنتیک گیاهی مقطع کارشناسی ارشد

طرح و تحلیل آماری مقطع کارشناسی ارشد

مبانی کشت سلول و بافت گیاهی مقطع کارشناسی

طرح آزمایشات کشاورزی مقطع کارشناسی