عباس عبدشاهی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵اقتصاد کشاورزیدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۸اقتصاد کشاورزیدانشگاه شیراز
دکتری۱۳۸۵اقتصاد کشاورزیدانشگاه شیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزیرسمی قطعیتمام وقت۲۲

سوابق اجرایی

 • اقتصاد سنجی( کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری)
 • آمار (کارشناسی ودکتری))
 • اقتصاد ریاضی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • اقتصاد کلان (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)
 • ارزیابی طرحهای کشاورزی (کارشناسی)
 • مدیریت مزرعه (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • اقتصاد منابع طبیعی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • اقتصاد تولید کشاورزی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • مدیریت ریسک ( کارشناسی ارشد)
 • اقتصاد خرد (کارشناسی)
 • کاربرد کامییوتر در اقتصاد کشاورزی (کارشناسی)
 • اقتصاد کشاورزی (کارشناسی)
 • برنامه ریزی پویا (دکتری)

اقتصاد کشاورزی 

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

سوابق پژوهشی

عضو هیات تحریریه مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

عضو هیات تحریریه مجله اقتصاد تولید و بازاریابی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران