مرتضی چاجی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰علوم دامیدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۲غذا و تغذیه دامدانشگاه فردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۸۷غذا و تغذیه دامدانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۲

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی گروه علوم دامی

عضو انجمن علوم دامی ایران

 

 

تغذیه‌دام

پرورش دام

چربی

مواد معدنی

پروتئین و اسیدهای آمینه

میکروبیولوژی شکمبه

مدیر امور پژوهشی دانشگاه (خاتمه یافته) 

مدیر گروه آموزشی علوم دامی (خاتمه یافته) 

مدیر داخلی مجله «اصلاح و به‌نژادی دام» - (خاتمه یافته) 

عضو هیات تحریریه مجله «اصلاح و به‌نژادی دام» - (۱۴۰۰ - ادامه دارد) 

مدیر گروه آموزشی علوم دامی (۱۴۰۰ - ادامه دارد) 

علوم دامی

غذا و تغذیه دام

پرورش دام‌های اهلی

تغذیه پیشرفته

سوابق پژوهشی

پژوهشگر برتر دانشگاه 

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

کارگاه آموزشی روشهای نوین بهبود کیفیت فرآورده های جانبی کشاورزی و صنایع غذایی

 

سومین همایش گاومیش ایران 

عضو هیات تحریریه‌ مجله پژوهش‌های علوم دامی ایران (https://ijasr.um.ac.ir/journal/editorial.board#edb۶۸)

مدیر داخلی مجله اصلاح و به نژادی (http://bilj.asnrukh.ac.ir/) 

عضو هیات تحریریه‌ مجله اصلاح و به نژادی (http://bilj.asnrukh.ac.ir/) 

عضو انجمن علوم دامی ایران

برنامه کاری هفتگی

شنبه تا چهارشنبه