محمد حجتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶علوم و صنایع غذاییصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱علوم و صنایع غذاییتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۹بیوتکنولوژی غذاییدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه علوم و صنایع غذاییعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۸

سوابق پژوهشی