بهمن خسروی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵علوم زراعی (گیاهپزشکی)شهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۷۲ترویج و آموزش کشاورزیدانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتری۱۳۸۷ترویج و آموزش کشاورزی (گرایش آموزش کشاورزی)دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت