مسلم سواری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۹۰ترویج و آموزش کشاورزیرازی کرمانشاه
کارشناسی ارشد۱۳۹۲توسعه روستاییدانشگاه تهران
دکتری۱۳۹۵توسعه کشاورزیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۱