سید محمدجواد سبحانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸ترویج و آموزش کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
کارشناسی ارشد۱۳۹۰ترویج و آموزش کشاورزیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴ترویج و آموزش کشاورزیدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ترویج و آموزش کشاورزیهیات علمی(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

  • پژوهشگر سازمان اتکا- امور نخبگان و شبکه همکاران 1395-1399
  • مدرس دانشگاه علمی کاربردی  1393-1400
  • دبیر علمی- اجرایی رویداد کارآفرینی کشاورزی هوشمند و امنیت غذایی 1401
  • حائز شرایط نخبگی بنیاد ملی نخبگان جهت انجام پروژه تحقیقاتی (تدوین مدل مدیریت استعداد) جایگزین خدمت سربازی
  • رتبه اول مقطع دکتری در دانشگاه تربیت مدرس
  • رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران
  • رتبه دوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد در سال 1388
  • رتبه سوم کنکور سراسری دکتری در سال 1390
  • جایزه ایده برتر رویداد کارآفرینی کشاورزی هوشمند و امنیت غذایی

بوم مدل های کسب و کارهای کشاورزی

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

تجاری سازی دانش کشاورزی

مدیریت استعداد در نظام آموزش عالی

مدرس کارگاه های خلاقیت و کارآفرینی وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی

مدرس کارگاه های کارآفرینی جهاد کشاورزی

مدرس کارگاه های نوآوری و خلاقیت سازمان تعاون روستایی

 

ترویج و آموزش کشاورزی

توسعه فعالیت های کشاورزی پایدار