نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۹۰ مورد.
مصطفی

مصطفی مردانی

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - اقتصاد کشاورزی
مصطفی مردانی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - اقتصاد کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/mardani/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE پژوهان
افشین

افشین مرزبان

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
افشین مرزبان
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/marzban/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
علی

علی مشتطی

دانشیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
علی مشتطی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/moshatati/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE پژوهان
محمد

محمد معظمی

استادیار
دانشکده کشاورزی
محمد معظمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/moazemi/fa

Google Scholar ORCID Web of Science Research GATE پژوهان
رسول

رسول معمار دستجردی

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
رسول معمار دستجردی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/meamar/fa

Google Scholar ORCID
محمدامین

محمدامین مهرنیا

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
محمدامین مهرنیا
دانشیار دکتری
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/mehrnia/fa

Google Scholar Scopus ORCID
سید امیر

سید امیر موسوی

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
سید امیر موسوی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/mosavi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
آسیه سادات

آسیه سادات موسویان

مربی
معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی - اداره تربیت بدنی
آسیه سادات موسویان
مربی کارشناسی ارشد
۰۶۱۳۶۵۲۲۱۰۹ معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی - اداره تربیت بدنی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/mousavin/fa

Google Scholar ORCID
معصومه

معصومه موقری

استادیار
دانشکده کشاورزی
معصومه موقری
استادیار -
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/movaghari/fa

خلیل

خلیل میرزاده

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
خلیل میرزاده
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/mirzadeh/fa

عباس

عباس میرزایی

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - اقتصاد کشاورزی
عباس میرزایی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - اقتصاد کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/mirzaei/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE پژوهان
سید محمدحسین

سید محمدحسین میری

دانشیار
معاونت آموزشی
سید محمدحسین میری
دانشیار -
- معاونت آموزشی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/miri/fa

امیر

امیر ناصرین

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
امیر ناصرین
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/naserin/fa

محمود

محمود نظری

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
محمود نظری
دانشیار دکتری
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/nazari/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE پژوهان
کاظم

کاظم نگارش

دانشیار
دانشکده کشاورزی
کاظم نگارش
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/negaresh/fa

Google Scholar ORCID Research GATE پژوهان
محمد

محمد نوشاد

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
محمد نوشاد
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/noshad/fa

Google Scholar Scopus Research GATE پژوهان
فاطمه

فاطمه یاراحمدی

استاد
دانشکده کشاورزی
فاطمه یاراحمدی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/yarahmadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
مسعود

مسعود یزدان‌پناه

استاد
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مسعود یزدان‌پناه
استاد -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/yazdanpanah/fa