جواد ظهیری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی آبیاریدانشگاه چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۶سازه های آبیدانشگاه چمران اهواز
دکتری۱۳۹۱سازه های آبیدانشگاه چمران اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمدیر امور پژوهشی و فناوریرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر امور پژوهشی و فناوری

رئیس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

برنامه نویسی

روش های عددی

هیدرولیک

طراحی سازه های آبی

مهندسی روخانه

سمینار و روش تحقیق

هیدرولیک سیلاب

هیدرولیک

مهندسی رودخانه

سازه های آبی