محمد رضا مرادی تلاوت

سوابق اجرایی

مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مدیر گروه تولید و ژنتیک گیاهی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱

مقاله کلیدی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

مقاله کلیدی همایش علوم علف‌های هرز

مقاله کلیدی هجدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

مبانی تولید گیاهان زراعی

تولید گیاهان علوفه‌ای

فیزیولوژی گیاهان زراعی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی

کشاورزی ارگانیک

سرگروه فیزیولوژی گیاهان زراعی کمیته علمی شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

سرگروه فیزیولوژی گیاهان زراعی و اکولوژی گیاهان زراعی کمیته علمی هفدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰

عضو کارگروه تدوین شیوه‌نامه مقطع دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰

سوابق پژوهشی

عضو هیات تحریریه مجله به‌زراعی کشاورزی- دانشگاه تهران، دانشکدگان ابوریحان

عضو هیات تحریریه مجله تولیدات گیاهی- دانشگاه شهید چمران اهواز

عضو هیات تحریریه نشریه بوم‌شناسی کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد

عضو هیات تحریریه نشریه تولید گیاهان زراعی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

عضو پیوسته انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

عضو پیوسته انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران