برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان فیزیولوژی گیاهان زراعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه‌شنبه ۱۰ تا ۱۲
منابع

فیزیولوژی گیاهان زراعی ترجمه کوچکی و سرمدنیا. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

مقدمه‌ای بر فیزیولوژی گیاهی ترجمه احمدی و همکاران. انتشارات دانشگاه تهران

افزایش عملکرد گیاهان زراعی. ترجمه کوچمی و همکاران. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

 

فایل پیوست اول Plant Physiology.pdf
عنوان فیزیولوژی تولید گیاهان زراعی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه‌شنبه ۸ تا ۱۰
منابع

فیزیولوژی گیاهان زراعی ترجمه کوچکی و سرمدنیا. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

مقدمه‌ای بر فیزیولوژی گیاهی ترجمه احمدی و همکاران. انتشارات دانشگاه تهران

افزایش عملکرد گیاهان زراعی. ترجمه کوچمی و همکاران. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

فیزیولوژی کلزا. فتحی و همکاران. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

فایل پیوست اول Physiology of Crop production .pdf
عنوان اکوفیزیولوژی گیاهی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲
منابع

اکوفیزیولوژی گیاهی. ترجمه کوچکی و همکاران. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

جنبه‌های بوم‌شناختی فیزیولوژی گیاهان  زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

فایل پیوست اول Plant Ecophysiology.pdf