نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۹۱ مورد.
بهروز

بهروز علی زاده بهبهانی

استادیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
بهروز علی زاده بهبهانی
استادیار -
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/bahani/fa

منصور

منصور غنیان

استاد
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
منصور غنیان
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/ghanian/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
سید مجتبی

سید مجتبی فارغ

استاد
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
سید مجتبی فارغ
استاد -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/faregh/fa

محمد

محمد فرخاری

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمد فرخاری
استادیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/farkhari/fa

روح اله

روح اله فرهادی

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
روح اله فرهادی
- دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://rfarhadi.blog.ir

Google Scholar ORCID Research GATE
معصومه

معصومه فروزانی

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
معصومه فروزانی
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/forouzani/fa

جمال

جمال فیاضی

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
جمال فیاضی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/fayazi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
محمود

محمود قاسمی نژاد رائینی

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
محمود قاسمی نژاد رائینی
دانشیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/ghaseminejadraini/fa

محمد حامد

محمد حامد قدوم پاریزی پور

استادیار
دانشکده کشاورزی
محمدحسین

محمدحسین قرینه

دانشیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمدحسین قرینه
دانشیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/gharineh/fa

نواب

نواب کاظمی

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
نواب کاظمی
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://research.ramin.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=69

وحید

وحید کشاورز توحید

استادیار
دانشکده کشاورزی
وحید کشاورز توحید
استادیار -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/keshavarz/fa

احمد

احمد کوچک‌زاده

دانشیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
احمد کوچک‌زاده
دانشیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/koochakzadeh/fa

امین

امین لطفی جلال آبادی

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
امین لطفی جلال آبادی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/lotfi/fa

طاهره

طاهره محمدآبادی

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
طاهره محمدآبادی
استاد -
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/mohammadabadi/fa

سعید

سعید محمدزاده

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
سعید محمدزاده
- -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/muhamadzadeh/fa

محمد رضا

محمد رضا مرادی تلاوت

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمد رضا مرادی تلاوت
استادیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/moraditelavat/fa

عادل

عادل مرادی سبزکوهی

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
عادل مرادی سبزکوهی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/moradisabzkouhi/fa