نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۹۰ مورد.
سید مجتبی

سید مجتبی فارغ

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
سید مجتبی فارغ
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/faregh/fa

محمد

محمد فرخاری

دانشیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمد فرخاری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/farkhari/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
روح اله

روح اله فرهادی

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
روح اله فرهادی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/farhadi/fa

Google Scholar ORCID
معصومه

معصومه فروزانی

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
معصومه فروزانی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/forouzani/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
جمال

جمال فیاضی

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
جمال فیاضی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/fayazi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
محمود

محمود قاسمی نژاد رائینی

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
محمود قاسمی نژاد رائینی
دانشیار دكتری حرفه ای
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/ghaseminejadraini/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
علی

علی قاطعی

استادیار
دانشکده کشاورزی
علی قاطعی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/ghatei/fa

محمدحسین

محمدحسین قرینه

استاد
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمدحسین قرینه
استاد -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/gharineh/fa

نواب

نواب کاظمی

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
نواب کاظمی
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://research.ramin.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=69

وحید

وحید کشاورز توحید

استادیار
دانشکده کشاورزی
وحید کشاورز توحید
استادیار -
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/keshavarz/fa

احمد

احمد کوچک‌زاده

دانشیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
احمد کوچک‌زاده
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/koochakzadeh/fa

Google Scholar ORCID
محمد

محمد گل‌باشی

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمد گل‌باشی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/golbashy/fa

امین

امین لطفی جلال آبادی

دانشیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
امین لطفی جلال آبادی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۲۱۰۱ دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/lotfi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
طاهره

طاهره محمدآبادی

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
طاهره محمدآبادی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/mohammadabadi/fa

Google Scholar Scopus
سعید

سعید محمدزاده

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
سعید محمدزاده
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/muhamadzadeh/fa

محمد رضا

محمد رضا مرادی تلاوت

دانشیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمد رضا مرادی تلاوت
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/moraditelavat/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
عادل

عادل مرادی سبزکوهی

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
عادل مرادی سبزکوهی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/moradisabzkouhi/fa

Google Scholar ORCID Research GATE