نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۹۱ مورد.
مجید

مجید رهنما

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مجید رهنما
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://sites.google.com/site/majidrahnamawebsite

هدایت اله

هدایت اله روشنفکر

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
هدایت اله روشنفکر
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/roshanfekr/fa

احمد زارع

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
احمد زارع
استادیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/zareh/fa

محمدرضا

محمدرضا زارع بوانی

استادیار
دانشکده کشاورزی
محمدرضا زارع بوانی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/zarebavani/fa

نوشین

نوشین زندی سوهانی

دانشیار
دانشکده کشاورزی
نوشین زندی سوهانی
دانشیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/zandi/fa

Google Scholar Scopus
محسن

محسن ساری

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
محسن ساری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/sari/fa

سمیه

سمیه سالاری

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
سمیه سالاری
دانشیار -
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/salari/fa

مهدی

مهدی سعادت فرد

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مهدی سعادت فرد
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/saadatfard/fa

مسلم

مسلم سواری

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مسلم سواری
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/savari/fa

سید عطاءاله

سید عطاءاله سیادت

استاد
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
سید عطاءاله سیادت
استاد -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/siyadat/fa

عبدالرضا

عبدالرضا سیاهپوش

مربی
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
عبدالرضا سیاهپوش
مربی -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/siyahpoosh/fa

علیرضا

علیرضا شافعی نیا

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
علیرضا شافعی نیا
استادیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://research.ramin.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=119

محمد رضا

محمد رضا صالحی سلمی

استاد
دانشکده کشاورزی
هنگامه

هنگامه طاهری

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
هنگامه طاهری
استادیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/taheri/fa

صالح

صالح طباطبائی وکیلی

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
صالح طباطبائی وکیلی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/tabatabaivakili/fa

Google Scholar ORCID
جواد

جواد ظهیری

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
جواد ظهیری
دانشیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/zoheiri/fa

خلیل

خلیل عالمی سعید

دانشیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
خلیل عالمی سعید
دانشیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/alemisaeid/fa

عباس

عباس عبدشاهی

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - اقتصاد کشاورزی
عباس عبدشاهی
استادیار دکترای تخصصی
۰۰۹۸-۶۱۲-۳۲۲۳۹۲۲ دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - اقتصاد کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/abdeshahi/fa

Google Scholar