نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۸۹ مورد.
محمدرضا

محمدرضا زارع بوانی

دانشیار
دانشکده کشاورزی
محمدرضا زارع بوانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۴۳۵۰ دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/zarebavani/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
نوشین

نوشین زندی سوهانی

دانشیار
دانشکده کشاورزی
نوشین زندی سوهانی
دانشیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/zandi/fa

Google Scholar Scopus
محسن

محسن ساری

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
محسن ساری
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/sari/fa

Google Scholar Scopus ORCID
سمیه

سمیه سالاری

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
سمیه سالاری
استاد دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۴۳۵۱ دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/salari/fa

Google Scholar Scopus ORCID
سید محمدجواد

سید محمدجواد سبحانی

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
سید محمدجواد سبحانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/sobhani/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE پژوهان
مهدی

مهدی سعادت فرد

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مهدی سعادت فرد
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/saadatfard/fa

مسلم

مسلم سواری

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مسلم سواری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/savari/fa

Google Scholar Scopus Research GATE پژوهان
علیرضا

علیرضا شافعی نیا

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
علیرضا شافعی نیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://research.ramin.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=119

عبدالهادی

عبدالهادی صالحی‌زاده

استادیار
معاونت آموزشی - گروه معارف اسلامی
عبدالهادی صالحی‌زاده
استادیار دکترای تخصصی
- معاونت آموزشی - گروه معارف اسلامی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/salehizadeh/fa

هنگامه

هنگامه طاهری

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
هنگامه طاهری
استادیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/taheri/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
صالح

صالح طباطبائی وکیلی

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
صالح طباطبائی وکیلی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/tabatabaivakili/fa

Google Scholar ORCID
جواد

جواد ظهیری

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
جواد ظهیری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/zoheiri/fa

Google Scholar Scopus ORCID PubMed Web of Science Research GATE پژوهان
خلیل

خلیل عالمی سعید

دانشیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
خلیل عالمی سعید
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/alemisaeid/fa

عباس

عباس عبدشاهی

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - اقتصاد کشاورزی
عباس عبدشاهی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۰۹۸-۶۱۲-۳۲۲۳۹۲۲ دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - اقتصاد کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/abdeshahi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
بهروز

بهروز علی زاده بهبهانی

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
بهروز علی زاده بهبهانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۹۱۶۸۷۲۹۶۱۹ دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/bahani/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی پژوهان
منصور

منصور غنیان

استاد
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
منصور غنیان
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/ghanian/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
سید مجتبی

سید مجتبی فارغ

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
سید مجتبی فارغ
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/faregh/fa