فیلتر شده بر اساس : دانشکده کشاورزی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۴۵ مورد.
علیرضا

علیرضا ابدالی مشهدی

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
علیرضا ابدالی مشهدی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/ebdalimashhadi/fa

کامران

کامران الماسیه

استادیار
دانشکده کشاورزی
کامران الماسیه
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/almasieh/fa

Google Scholar
الهام

الهام الهی فرد

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
الهام الهی فرد
استادیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/elahifard/fa

محمدرضا

محمدرضا انصاری

استادیار
دانشکده کشاورزی
محمدرضا انصاری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/ansari/fa

عبدالمهدی

عبدالمهدی بخشنده

استاد
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
عبدالمهدی بخشنده
استاد -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/bakhshandeh/fa

بابک

بابک پاکدامن سردرود

استادیار
دانشکده کشاورزی
بابک پاکدامن سردرود
استادیار -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/pakdaman/fa

فضل اله

فضل اله پژواک

مربی
دانشکده کشاورزی
فضل اله پژواک
مربی -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/pezhvak/fa

پیام پورمحمدی

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
پیام پورمحمدی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/pourmohammadi/fa

سیروس

سیروس جعفری

دانشیار
دانشکده کشاورزی
میترا

میترا چراغی

استادیار
دانشکده کشاورزی
میترا چراغی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/cheraghi/fa

Google Scholar ORCID
مختار

مختار حیدری

استادیار
دانشکده کشاورزی
مختار حیدری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/heidari/fa

آیدین خدائی جوقان

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
آیدین خدائی جوقان
استادیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/khodaei/fa

بیژن

بیژن خلیلی مقدم

استادیار
دانشکده کشاورزی
بیژن خلیلی مقدم
استادیار -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/khalilimoghadam/fa

زهره

زهره خورسندی کوهانستانی

استادیار
دانشکده کشاورزی
محمدحسین

محمدحسین دانشور

استاد
دانشکده کشاورزی
محمدحسین دانشور
استاد -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/daneshvar/fa

خلیل

خلیل دلفان حسن زاده

مربی
دانشکده کشاورزی
امین

امین ذرتی‌پور

استادیار
دانشکده کشاورزی
امین ذرتی‌پور
استادیار -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/zoratipor/fa