نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۸۰ مورد.
مرتضی

مرتضی چاجی

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
مرتضی چاجی
استاد دکترای تخصصی
۰۶۱-۳۶۵۲۲۸۳۸ دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/chaji/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE پژوهان
میترا

میترا چراغی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی
میترا چراغی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/cheraghi/fa

Google Scholar ORCID
محمد

محمد حجتی

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
محمد حجتی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/hojjati/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
محمد

محمد حسین قرینه

دانشیار
دانشکده کشاورزی
محمد حسین قرینه
دانشیار -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/gharineh/fa

مختار

مختار حیدری

استادیار
دانشکده کشاورزی
مختار حیدری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/heidari/fa

بهمن

بهمن خسروی پور

استاد
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
بهمن خسروی پور
استاد دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۴۳۴۸ دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://research.asnrukh.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=65

بیژن

بیژن خلیلی مقدم

استادیار
دانشکده کشاورزی
بیژن خلیلی مقدم
استادیار -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/khalilimoghadam/fa

زهره

زهره خورسندی کوهانستانی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی
زهره خورسندی کوهانستانی
استادیار -
- دانشکده منابع طبیعی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/khorsandi/fa

محمدحسین

محمدحسین دانشور

استاد
دانشکده کشاورزی
محمدحسین دانشور
استاد -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/daneshvar/fa

خلیل

خلیل دلفان حسن زاده

مربی
دانشکده کشاورزی
امین

امین ذرتی پور

استادیار
دانشکده منابع طبیعی
امین ذرتی پور
استادیار -
- دانشکده منابع طبیعی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/zoratipor/fa

علی

علی رجب پور

دانشیار
دانشکده کشاورزی
علی رجب پور
دانشیار -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/rajabpour/fa

لیلا

لیلا رمضانی

دانشیار
دانشکده کشاورزی
لیلا رمضانی
دانشیار -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/ramazani/fa

نفیسه

نفیسه رنگ زن

دانشکده کشاورزی
نفیسه رنگ زن
- دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۲۹۴۴ دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/rangzan/fa

مجید

مجید رهنما

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مجید رهنما
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/rahnama/fa

هدایت اله

هدایت اله روشنفکر

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
هدایت اله روشنفکر
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/roshanfekr/fa

احمد زارع

استادیار
دانشکده کشاورزی
احمد زارع
استادیار -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/zareh/fa

نوشین

نوشین زندی سوهانی

دانشیار
دانشکده کشاورزی
نوشین زندی سوهانی
دانشیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/zandi/fa

Google Scholar