نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۹۱ مورد.
سعید

سعید جلیلی

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
سعید جلیلی
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/jalily/fa

شریف

شریف جورابیان شوشتری

استادیار
دانشکده کشاورزی
شریف جورابیان شوشتری
استادیار -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/joorabian/fa

حسین

حسین جوینده

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
حسین جوینده
دانشیار دکتری
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/joyandeh/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
مرتضی

مرتضی چاجی

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
مرتضی چاجی
استاد دکترای تخصصی
۰۶۱-۳۶۵۲۲۸۳۸ دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/chaji/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE پژوهان
میترا

میترا چراغی

استادیار
دانشکده کشاورزی
میترا چراغی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/cheraghi/fa

Google Scholar ORCID
محمد

محمد حجتی

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
محمد حجتی
استاد دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۴۳۴۱ دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/hojjati/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
مختار

مختار حیدری

استادیار
دانشکده کشاورزی
مختار حیدری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/heidari/fa

آیدین خدائی جوقان

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
آیدین خدائی جوقان
استادیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/khodaei/fa

بهمن

بهمن خسروی پور

استاد
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
بهمن خسروی پور
استاد دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۴۳۴۸ دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://research.asnrukh.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=65

بیژن

بیژن خلیلی مقدم

استادیار
دانشکده کشاورزی
بیژن خلیلی مقدم
استادیار -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/khalilimoghadam/fa

زهره

زهره خورسندی کوهانستانی

استادیار
دانشکده کشاورزی
محمدحسین

محمدحسین دانشور

استاد
دانشکده کشاورزی
محمدحسین دانشور
استاد -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/daneshvar/fa

خلیل

خلیل دلفان حسن زاده

مربی
دانشکده کشاورزی
امین

امین ذرتی‌پور

استادیار
دانشکده کشاورزی
امین ذرتی‌پور
استادیار -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/zoratipor/fa

علی

علی رجب پور

دانشیار
دانشکده کشاورزی
علی رجب پور
دانشیار -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/rajabpour/fa

مصطفی

مصطفی رحمتی جنیدآباد

استادیار
دانشکده کشاورزی
لیلا

لیلا رمضانی

دانشیار
دانشکده کشاورزی
لیلا رمضانی
دانشیار -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/ramazani/fa

نفیسه

نفیسه رنگ زن

دانشکده کشاورزی
نفیسه رنگ زن
- دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۲۹۴۴ دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/rangzan/fa