نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۸ مورد.
سامان

سامان آبدانان مهدی زاده

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
سامان آبدانان مهدی زاده
دانشیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/abdanan/fa

محمد امین

محمد امین آسودار

استاد
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
محمد امین آسودار
استاد -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/asoodar/fa

نیلوفر

نیلوفر اشک‌تراب

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - اقتصاد کشاورزی
نیلوفر اشک‌تراب
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - اقتصاد کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/ashktorab/fa

Google Scholar
مسعود

مسعود برادران

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مسعود برادران
دانشیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/baradaran/fa

مرتضی

مرتضی تاکی

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مرتضی تاکی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۴۳۳۱ دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/taki/fa

Google Scholar Scopus ORCID PubMed Research GATE پژوهان
احمد

احمد جعفری

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
احمد جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://research.ramin.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=78

سعید

سعید جلیلی

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
سعید جلیلی
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/jalily/fa

بهمن

بهمن خسروی پور

استاد
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
بهمن خسروی پور
استاد دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۴۳۴۸ دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://research.asnrukh.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=65

مجید

مجید رهنما

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مجید رهنما
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://sites.google.com/site/majidrahnamawebsite

سید محمدجواد

سید محمدجواد سبحانی

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
سید محمدجواد سبحانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/sobhani/fa

مهدی

مهدی سعادت فرد

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مهدی سعادت فرد
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/saadatfard/fa

مسلم

مسلم سواری

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مسلم سواری
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/savari/fa

جواد

جواد ظهیری

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
جواد ظهیری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/zoheiri/fa

عباس

عباس عبدشاهی

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - اقتصاد کشاورزی
عباس عبدشاهی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۰۹۸-۶۱۲-۳۲۲۳۹۲۲ دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - اقتصاد کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/abdeshahi/fa

Google Scholar
منصور

منصور غنیان

استاد
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
منصور غنیان
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/ghanian/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
سید مجتبی

سید مجتبی فارغ

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
سید مجتبی فارغ
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/faregh/fa

روح اله

روح اله فرهادی

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
روح اله فرهادی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://rfarhadi.blog.ir

Google Scholar ORCID
معصومه

معصومه فروزانی

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
معصومه فروزانی
دانشیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/forouzani/fa