نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۸۹ مورد.
سامان

سامان آبدانان

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
سامان آبدانان
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/abdanan/fa

Google Scholar ORCID Research GATE پژوهان
علی

علی آقایی

استادیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
علی آقایی
استادیار -
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/aghaei/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
علیرضا

علیرضا ابدالی مشهدی

استاد
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
علیرضا ابدالی مشهدی
استاد -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/ebdalimashhadi/fa

Google Scholar Research GATE
الهام

الهام الهی فرد

دانشیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
الهام الهی فرد
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/elahifard/fa

محمدرضا

محمدرضا انصاری

استادیار
دانشکده کشاورزی
محمدرضا انصاری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/ansari/fa

مسعود

مسعود برادران

استاد
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مسعود برادران
استاد -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/baradaran/fa

حسن

حسن برزگر

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
حسن برزگر
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/barzegar/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
فاطمه

فاطمه برنا

استادیار
دانشکده کشاورزی
فاطمه برنا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/borna/fa

محمدتقی

محمدتقی بیگی نصیری

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
محمدتقی بیگی نصیری
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/nasiri/fa

بابک

بابک پاکدامن سردرود

استادیار
دانشکده کشاورزی
بابک پاکدامن سردرود
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/pakdaman/fa

فضل اله

فضل اله پژواک

مربی
دانشکده کشاورزی
فضل اله پژواک
مربی -
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/pezhvak/fa

پیام

پیام پورمحمدی

دانشیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
پیام پورمحمدی
دانشیار دکتری
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/pourmohamadi/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
مرتضی

مرتضی تاکی

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مرتضی تاکی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۴۳۳۱ دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/taki/fa

Google Scholar Scopus ORCID PubMed Research GATE پژوهان
سیروس

سیروس جعفری

دانشیار
دانشکده کشاورزی
احمد

احمد جعفری

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
احمد جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://research.ramin.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=78

سعید

سعید جلیلی

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
سعید جلیلی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/jalily/fa

Google Scholar ORCID