نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۷۲ مورد.
سامان

سامان آبدانان مهدی زاده

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون
سامان آبدانان مهدی زاده
استادیار -
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون
-

http://faculty.asnrukh.ac.ir/abdanan/fa

محمد امین

محمد امین آسودار

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمد امین آسودار
استاد -
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون
-

http://faculty.asnrukh.ac.ir/asoodar/fa

علیرضا

علیرضا ابدالی مشهدی

دانشکده کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
علیرضا ابدالی مشهدی
استادیار -
دانشکده کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
-

http://faculty.asnrukh.ac.ir/ebdalimashhadi/fa

کامران

کامران الماسیه

دکتری
دانشکده منابع طبیعی - گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
کامران الماسیه
استادیار دکتری
دانشکده منابع طبیعی - گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
-

http://faculty.asnrukh.ac.ir/almasieh/fa

گوگل اسکالر
الهام

الهام الهی فرد

دانشکده کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
الهام الهی فرد
استادیار -
دانشکده کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
-

http://faculty.asnrukh.ac.ir/elahifard/fa

محمدرضا

محمدرضا انصاری

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی - گروه علوم و مهندسی خاک
محمدرضا انصاری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی - گروه علوم و مهندسی خاک
-

http://faculty.asnrukh.ac.ir/ansari/fa

عبدالمهدی

عبدالمهدی بخشنده

دانشکده کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
عبدالمهدی بخشنده
استاد -
دانشکده کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
-

http://faculty.asnrukh.ac.ir/bakhshandeh/fa

مسعود

مسعود برادران

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی
مسعود برادران
دانشیار -
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی
-

http://faculty.asnrukh.ac.ir/baradaran/fa

حسن

حسن برزگر

دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی - گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی
حسن برزگر
استادیار -
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی - گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی
-

http://faculty.asnrukh.ac.ir/barzegar/fa

محمدتقی

محمدتقی بیگی نصیری

دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی - گروه مهندسی علوم دامی
محمدتقی بیگی نصیری
استادیار -
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی - گروه مهندسی علوم دامی
-

http://faculty.asnrukh.ac.ir/nasiri/fa

بابک پاکدامن سردرود

دانشکده کشاورزی - گروه گیاهپزشکی
بابک پاکدامن سردرود
استادیار -
دانشکده کشاورزی - گروه گیاهپزشکی
-

http://faculty.asnrukh.ac.ir/pakdaman/fa

فضل اله پژواک

دانشکده کشاورزی - گروه فضای سبز
فضل اله پژواک
مربی -
دانشکده کشاورزی - گروه فضای سبز
-

http://faculty.asnrukh.ac.ir/pezhvak/fa

مرتضی

مرتضی تاکی

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون
مرتضی تاکی
استادیار -
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون
-

http://faculty.asnrukh.ac.ir/taki/fa

سیروس

سیروس جعفری

دانشکده کشاورزی - گروه علوم و مهندسی خاک
سیروس جعفری
استادیار -
دانشکده کشاورزی - گروه علوم و مهندسی خاک
-

http://192.168.40.2/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=20

احمد

احمد جعفری

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
احمد جعفری
استادیار -
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
-

http://research.ramin.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=78

سعید

سعید جلیلی

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - گروه مهندسی آب
سعید جلیلی
استادیار -
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - گروه مهندسی آب
-

http://faculty.asnrukh.ac.ir/jalily/fa

حسین

حسین جوینده

دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی - گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی
حسین جوینده
دانشیار -
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی - گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی
-

http://faculty.asnrukh.ac.ir/joyandeh/fa

مرتضی

مرتضی چاجی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی - گروه مهندسی علوم دامی
مرتضی چاجی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی - گروه مهندسی علوم دامی
۰۶۱-۳۶۵۲۲۸۳۸

http://faculty.asnrukh.ac.ir/chaji/fa

گوگل اسکالر