نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۸۰ مورد.
سامان

سامان آبدانان مهدی زاده

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
سامان آبدانان مهدی زاده
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/abdanan/fa

محمد امین

محمد امین آسودار

استاد
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
محمد امین آسودار
استاد -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/asoodar/fa

علی آقایی

استادیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
علی آقایی
استادیار -
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/aghaei/fa

علیرضا

علیرضا ابدالی مشهدی

استادیار
دانشکده کشاورزی
کامران

کامران الماسیه

استادیار
دانشکده منابع طبیعی
کامران الماسیه
استادیار دکتری
- دانشکده منابع طبیعی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/almasieh/fa

Google Scholar
الهام

الهام الهی فرد

استادیار
دانشکده کشاورزی
الهام الهی فرد
استادیار -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/elahifard/fa

محمدرضا

محمدرضا انصاری

استادیار
دانشکده کشاورزی
محمدرضا انصاری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/ansari/fa

عبدالمهدی

عبدالمهدی بخشنده

استاد
دانشکده کشاورزی
مسعود

مسعود برادران

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مسعود برادران
دانشیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/baradaran/fa

حسن

حسن برزگر

استادیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
حسن برزگر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/barzegar/fa

محمدتقی

محمدتقی بیگی نصیری

استادیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
محمدتقی بیگی نصیری
استادیار -
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/nasiri/fa

بابک

بابک پاکدامن سردرود

استادیار
دانشکده کشاورزی
بابک پاکدامن سردرود
استادیار -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/pakdaman/fa

فضل اله

فضل اله پژواک

مربی
دانشکده کشاورزی
فضل اله پژواک
مربی -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/pezhvak/fa

مرتضی

مرتضی تاکی

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مرتضی تاکی
استادیار دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۴۳۳۱ دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/taki/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE پژوهان
سیروس

سیروس جعفری

دانشیار
دانشکده کشاورزی
سیروس جعفری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://192.168.40.2/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=20

احمد

احمد جعفری

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
احمد جعفری
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://research.ramin.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=78

سعید

سعید جلیلی

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
سعید جلیلی
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/jalily/fa

حسین

حسین جوینده

دانشیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
حسین جوینده
دانشیار -
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/joyandeh/fa