نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۹۱ مورد.
سامان

سامان آبدانان مهدی زاده

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
سامان آبدانان مهدی زاده
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/abdanan/fa

محمد امین

محمد امین آسودار

استاد
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
محمد امین آسودار
استاد -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/asoodar/fa

علی آقایی

استادیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
علی آقایی
استادیار -
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/aghaei/fa

علیرضا

علیرضا ابدالی مشهدی

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
علیرضا ابدالی مشهدی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/ebdalimashhadi/fa

نیلوفر

نیلوفر اشک‌تراب

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - اقتصاد کشاورزی
نیلوفر اشک‌تراب
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - اقتصاد کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/ashktorab/fa

کامران

کامران الماسیه

استادیار
دانشکده کشاورزی
کامران الماسیه
استادیار دکتری
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/almasieh/fa

Google Scholar
الهام

الهام الهی فرد

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
الهام الهی فرد
استادیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/elahifard/fa

محمدرضا

محمدرضا انصاری

استادیار
دانشکده کشاورزی
محمدرضا انصاری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/ansari/fa

عبدالمهدی

عبدالمهدی بخشنده

استاد
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
عبدالمهدی بخشنده
استاد -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/bakhshandeh/fa

مسعود

مسعود برادران

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مسعود برادران
دانشیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/baradaran/fa

حسن

حسن برزگر

استادیار
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
حسن برزگر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/barzegar/fa

محمدتقی

محمدتقی بیگی نصیری

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
محمدتقی بیگی نصیری
استاد -
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/nasiri/fa

بابک

بابک پاکدامن سردرود

استادیار
دانشکده کشاورزی
بابک پاکدامن سردرود
استادیار -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/pakdaman/fa

فضل اله

فضل اله پژواک

مربی
دانشکده کشاورزی
فضل اله پژواک
مربی -
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/pezhvak/fa

پیام پورمحمدی

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
پیام پورمحمدی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/pourmohammadi/fa

مرتضی

مرتضی تاکی

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مرتضی تاکی
استادیار دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۴۳۳۱ دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://faculty.asnrukh.ac.ir/taki/fa

Google Scholar Scopus ORCID PubMed Research GATE پژوهان
سیروس

سیروس جعفری

دانشیار
دانشکده کشاورزی
احمد

احمد جعفری

استادیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
احمد جعفری
استادیار -
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://research.ramin.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=78